H&D – An HCL Technologies Company
Průmyslové kamery napojené na systém strojového vidění kontrolují jakost a kvalitu prostřednictvím aplikace počítačového rozpoznávání obrazu.

Strojové vidění (Machine Vision)

Co je to počítačové a strojové vidění

Počítačové vidění neboli Computer Vision, je jednou z nejmodernějších oblastí výpočetní techniky. Využívá se k rozpoznání požadované informace z obrazu zachyceného průmyslovou kamerou. Široké uplatnění nachází počítačové vidění zejména v oblasti průmyslu, kde se označuje pojmem strojové či strojní vidění (Machine Vision).

Jak funguje technologie Machine Vision

Zjednodušeně lze říci, že počítačové vidění pomocí technických prostředků nahrazuje lidské schopnosti z hlediska porozumění obrazu a jeho interpretace. Typickými úlohami ve strojovém vidění může být rozpoznávání a počítání výrobků pomocí průmyslových kamer, určování jejich polohy, měření rozměrů nebo optická kontrola kvality. Ve spojení se systémy realizujícími ostatní činnosti jako manipulace s výrobky potom můžeme některé výrobní provozy díky systémům strojového vidění plně automatizovat.

Jaké jsou přínosy strojového vidění

Instalace průmyslových kamer pro strojové vidění přináší firmám řadu výhod, mezi které patří zejména zvýšení možností kontroly jakosti a zlepšení efektivity výrobních linek spolu se snížením nákladů. Modelovým příkladem může být situace, kdy výrobce zákazníkovi dodá vadnou produkci v důsledku selhání lidského faktoru při výstupní vizuální kontrole jakosti dílů. Zákazník případné vzniklé škody uplatňuje u dodavatele a kromě okamžité finanční ztráty v podobě penále může dojít i ke zhoršení pozice výrobní firmy na trhu v důsledku poškození obchodního jména. Pokud výrobce investuje do Machine Vision kamerového systému, který rozpoznává a kontroluje kvalitu automaticky, může vyrobení a distribuci zmetků předejít. Počáteční vstupní investice do systému strojového vidění se může velmi rychle vrátit v závislosti na ceně systému, počtu nahrazených lidských operátorů, kapacitě výroby a dalších parametrech. V případě vhodně navrženého a správně nakonfigurovaného systému, který může často plně eliminovat lidský faktor, je pak nezpochybnitelný přínos strojového vidění pro všechny.

Praktické uplatnění strojového vidění

Strojové vidění využívající průmyslové kamery nachází v dnešní době využití v mnoha oborech. Praktické uplatnění technologie Machine Vision, která umožňuje počítačové rozpoznávání obrazu v reálném čase, lze najít téměř u každé firmy.

 • Strojírenství – bezdotykové měření rozměrů (průměry otvorů, rozteče děr, počty závitů), rozpoznávání a počítání různých výrobků na jedné výrobní lince, vizuální kontrola tvaru a jakosti výrobků (deformace, vady opracování, chybějící části), kamerová inspekce svárů
 • Automotive – určování polohy materiálu pro navádění robotů, kontrola správného umístění dílů, kompletnost montáže správných součástek, počítání hotových výrobků
 • Doprava – sledování četnosti průjezdů, rozpoznání SPZ pro bezobslužný vjezd/výjezd z areálu, vyhodnocení využití vozidel a obsazenosti parkovišť
 • Logistika – ověření úplnosti dodávky zboží, počítání kusů na paletách, kontrola deformací a mechanického poškození hran při skladování nebo dopravě
 • Slévárenství – kamerová kontrola kvality odlitků, detekce povrchových vad, kontrola parametrů jakosti Výroba plastů – počítání kusů, tvarové rozpoznávání a sčítání jednotlivých typů výrobků, detekce nedokonalých výlisků, otřepů a bublin
 • Textilní průmysl – detekce vad látky, optická kontrola kvality vzoru, barev a potisku
 • Potravinářství – třídění poškozených potravin, počítání jednotlivých výrobků i kusů v balení, odhalování porušených obalů, odhalování zkažených potravin a třídění dle jakosti
 • Chemický a farmaceutický průmysl – počty vyrobených kusů, kontrola obsahu balení, správnost uzavření obalů, čitelnost označení produktů
 • Elektro – optická kontrola zalisování vodičů do konektoru, vhodné osazení pojistkového panelu, kontrola pájení na plošném spoji, počítání produkce
 • Stavebnictví – kontrola bezpečnosti při práci na staveništi, hlídání staveniště proti vstupu nepovolaných osob a stavebního materiálu proti odcizení
 • Bezpečnost – sledování změn bezpečnostního kamerového záznamu (pohyb osob, vozidel, materiálu)
 • Další možnosti strojového vidění 

Jak vypadá Machine Vision řešení

Základem spolehlivého systému strojového vidění je vhodné nasvícení snímané scény, ve které se nacházejí vyhodnocované objekty. Obrazová data získaná snímacím zařízením, jako je digitální průmyslová kamera, jsou poté systémem zpracována za účelem rozpoznání požadované informace. Systém je podle potřeby připojen na další řídící části výrobní linky, se kterými komunikuje a může autonomně zasahovat požadovaným způsobem do výrobního procesu nebo poskytovat pouze signalizaci pro obsluhu. Mezi automatizované zásahy můžeme uvažovat zastavení stroje, vyřazení vadných a nekvalitních výrobků, otočení dílů v nevhodných polohách atd. Přístup k systému může být umožněn i vzdáleně přes aplikaci nebo webové rozhraní.

S čím Vám pomůžeme

Využití technologie Machine Vision může být velmi individuální záležitostí. Proto vždy doporučujeme osobní setkání, během kterého poznáme klíčové procesy Vaší společnosti a získáme dostatek informací pro úspěšné vyřešení Vašich problémů. Naše inovativní centrum zohlední specifika Vaší výroby a poradí Vám, jak strojní vidění využít pro totální kontrolu kvality výroby a zlepšení obchodních výsledků. Nabízíme nejen komplexní instalaci a podporu nového systému strojového vidění, ale umíme využít i Vašich stávajících průmyslových kamer a pouze je doplnit o softwarové řešení pro rozpoznání obrazu.

Kontaktujte nás pro bližší informace. Služby strojového vidění nově nabízíme i v Liberci, v naší pobočce v ulici 1. Máje.

 

 

;